Dom Pogrzebowy Abiasz. Kompleksowe usługi pogrzebowe w Warszawie

Formalności i zasiłek pogrzebowy z ZUS

Załatwiamy wszystkie formalności i pobieramy zasiłek pogrzebowy z ZUS

abiasz.com formalnosci i zasilek pogrzebowy z zus zus zasilek pogrzebowy wniosek abiasz

Oferujemy pomoc w ubieganiu się o zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS

Rodzinie zmarłego lub osoby, która zorganizowała pogrzeb, przysługuje zasiłek pogrzebowy z zakładu ubezpieczeń. Najczęściej będzie to zasiłek z ZUS, ewentualnie z KRUS, z MSWiA lub Wojskowego Urzędu Emerytalnego – w zależności od tego, gdzie osoba zmarła jest ubezpieczona lub pobiera zasiłek.

Oferujemy pomoc w ubieganiu się o zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS i odbiór go w imieniu klientów. W takim przypadku kwota zasiłku automatycznie pomniejsza kwotę do wypłaty przed uroczystością.

Pośredniczyć w odbiorze zasiłku pogrzebowego możemy jednak tylko wtedy, gdy zlecający pogrzeb jest w pierwszej linii pokrewieństwa ze zmarłym. W takim przypadku potrzebne będą dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akty urodzenia i ślubu).

Podstawa prawna usługi
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)

Dom Pogrzebowy Abiasz zajmie się wszystkimi formalnościami z dokumentami pogrzebowymi

Komu przysługuje zasiłek

Zasiłek przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest:

 • Członek rodziny – 4000 zł, niezależnie od wysokości kosztów pogrzebu.
 • Osobę lub pracodawcę zagranicznego, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)

Zadbamy o wszystkie obowiązki i formalności
związane z organizacją pogrzebu na najwyższym poziomie 

Dom pogrzebowy Abiasz

Oferujemy pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.
Przejmiemy wszystkie obowiązki, organizując pogrzeb na najwyższym poziomie. 

zadzwoń
napisz
abiasz.com kompleksowa organizacja pogrzebow abiasz 22

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy

Zadzwoń

(całodobowy 24/7)